אזהרה Warning: I am able to write to the configuration file: /home/milail/domains/mila-il.com/public_html/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.

משולחן דירקטוריון מיל"ה

הזמנה לישיבת רבעון דירקטוריון מיל"ה - 8 במרץ 2010.

שלום חברים,
ביום ב' 8 במרץ תתקיים ישיבת הרבעון הראשונה לשנת 2010 של דירקטוריון מיל"ה.
הישיבה תתקיים במתנ"ס עשרת  - ישובי גדרות
הישיבה תחל בשעה 10.00 ותסתיים לא יאוחר משעה 13.00.
 
על סדר היום:
1. דורון שנקר - סיכומים של ווקאליל - נצרת עילית. נוער שר במעלה אדומים, 
    סובב כנרת. פעילות שוטפת ופרויקטים עתידיים.
2. אבנר בן ארי - ד"וח ועדת כספים-תקציב שוטף. ביטוח פעילים וצד ג'.
3. דו"ח ראשי ועדות - סיכומים ודרכי פעולה:
    מאיר גויכרך- אגודת חוג ידידי מיל"ה (אחי"ם)
    בועז קביליו - פעילות בקרב הנוער
    ליאורה מינקה - מיל"ה וההרכבים המסורתיים.
4. יאיר קלינגר - יום שירת המקהלות (בשיתוף עם אונסק"ו וארגון המקהלות הבינלאומי IFCM).

   חברי מיל"ה המעונינים להשתתף כמשקיפים בישיבה ירשמו אצל טלי מזכירת מיל"ה.
   08-8692787/9.

יאיר קלינגר,
יו"ר מיל"ה.

 

סיכום ישיבת דירקטוריון מיל"ה מספר 2  מ-6.12.09

הישיבה הוקדשה ברובה למפגש היכרות בין חברי הדירקטוריון לחברי ההנהלה והצגת
תכנית העבודה והתקציב של מיל"ה לשנת 2010.

בישיבה הוחלט:
1. בגלל דחיפות הענין ובשל היעדרם של חברי ועדת הכספים אבנר בן ארי ואליזה רגב
    יבדק תקציב 2010 ישירות מול דורון שנקר ע"י ועדת הכספים והמלצותיה יוגשו
    במייל לחברי הדירקטוריון לאישור.
2. יוקמו 3 ועדות לבחינת הנושאים:
           א. הקמת חוג ידידי מיל"ה - בראשות מאיר גויכרך.
           ב. שילוב הרכבי ילדים ונוער במיל"ה – בראשות בועז קביליו.
           ג. עידוד שילוב מקהלות מסורתיות -בראשות ליאורה מינקה.
              הועדות  תחלנה בפעילותן בימים הקרובים.
3. ישיבת הדירקטוריון הבאה נקבעה ל-8.3.2010

המעונינים להשתתף כמשקיפים בישיבות הדירקטוריון יוכלו לעשות זאת בהרשמה
מראש אצל טלי מזכירת מיל"ה.
בברכה,

יאיר קלינגר
יו"ר מיל"ה.ישיבת דירקטוריון מיל"ה מס' 2 - הודעה

הישיבה האחרונה לשנת 2009 תתקיים ביום א'  6 בדצמבר 2009 בשעה: 10:00
בחדר הישיבות של לשכת רואי חשבון בישראל - מונטיפיורי 1 תל אביב.
אצל חבר הדירקטוריון עו"ד אבי פרידמן, מנכ"ל הלישכה.

על סדר היום:
1. הצגת ההנהלה החדשה של מיל"ה עם בעלי התפקידים.
2. הצגת תוכנית ותקציב לשנת 2010 ע"י מנכ"ל העמותה דורון שנקר, כמו כן סקירה ולקחים 
   מפסטיבל ווקאליל האחרון (דורון שנקר, אבי פיינטוך)
3. דו"ח ועדת כספים בראשותה של אליזה רגב בעקבות ישיבתה ב- 16/11/09.
4. הקמת חוג ידידי מיל"ה (הקמת ועדה מצומצמת)
5. דרכים לפעולות בקרב צעירים ונוער - (הקמת צוות חשיבה)
6. מיל"ה והמקהלות הדתיות.
7. בחירת ממלא מקום ליו"ר.
8. ועדת ביקורת.

הישיבה תינעל בשעה 13:00 לכל המאוחר.

ישיבות הדירקטוריון תהיינה פתוחות ברוב המיקרים להשתתפות
משקיפים מקרב חברי מיל"ה. המעוניינים לשמש משקיפים בישיבות
אלה יפנו לטלי, מזכירת מיל"ה, 08-8692787/9                                                                   בברכה,

                                                                                 יאיר קלינגר, יו"ר מיל"ה.
פרוטוקול ישיבה מס' 1  דירקטוריון מיל"ה  – 22/09/09

מקום: חדר הישיבות - לשכת רואי החשבון בישראל.
נוכחים: דניאל רבנה, בועז קביליו, ליאורה מינקה, דורון שנקר, אריה לבנון, אודי טחורש, רון גנג, אבי פיינטוך,
אליזה רגב, רחל גרוס, אבנר בן-ארי, אבי פרידמן.
התנצלו: יאיר קלינגר, ג'יני רבין.

דורון שנקר, היו"ר היוצא , פותח את הישיבה בברכה לחברי הדירקטוריון החדש. מברך ומודה לנציגי הציבור
שהסכימו לשאת בתפקיד ולתרום מזמנם, כישוריהם ויכולותיהם למיל"ה. דורון מציין בסיפוק את העובדה כי חברות
בדירקטוריון חמש נשים!  ממשיך בהצגת המצב העכשווי של התנהלות מיל"ה מבחינת פעולת ההנהלה המתגבשת.
חברי הדירקטוריון החדש מציגים את עצמם.
דורון שנקר: מציג את מועמדותו של יאיר קלינגר לתפקיד יו"ר מיל"ה. לדעתו, יאיר, ממייסדי העמותה
וחבר ועד במיל"ה מיום היווסדה, מוסיקאי, מנצח חבורות ומלחין ידוע, הנו מועמד טבעי וראוי לשאת בתפקיד.
יאיר קלינגר נבחר פה אחד לתפקיד יו"ר מיל"ה.
הדירקטוריון מאשר שדורון שנקר ישמש כיו"ר בישיבה הנוכחית עקב היעדרו של יאיר קלינגר.
דורון:מציג עצמו כמועמד לשאת בתפקיד מנכ"ל מיל"ה. הנושא גובש במשך תכנון התכנית האסטרטגית
החדשה של העמותה והומלץ ע"י ד"ר אורנה אבני  שבעלי התפקידים ימשיכו בתפקידי הביצוע במשך תקופת המעבר.
דורון שנקר נבחר פה אחד לתפקיד מנכ"ל מיל"ה.
ביטוח דירקטורים – סקר סיכונים ע"י רואה חשבון ויועץ מס, הצגת סיכונים ועלויות.
אבי פרידמן – מציע להזמין יועץ ממשרד גרוס, לצורך יעוץ ללא תשלום.
הדירקטוריון מבקש לקבל לקראת הישיבה הבאה הצגת דו"חות כספיים לשנת 2008 וסקר סיכונים.
אליזה רגב – מבקשת למנות ועדת כספים. ההצעה מתקבלת. אליזה תעמוד בראש הועדה,
יחד איתה יכהנו רון גנג ואבנר בן ארי.
אבי פרידמן – מבקש למנות חבר דירקטוריון שיהיה יו"ר ועדת ביקורת. מציע את עצמו.
שאלה ליועץ משפטי – האם ועדת ביקורת יכולה להכיל חברי דירקטוריון.
דורון שנקר – בישיבה הבאה צריכים לבחור ממלא מקום ליו"ר.
אליזה – ממליצה בשלב אישור המשכורות לשלם דרך חשבונית ע"מ לצמצם עלויות.
עו"ד אבי פרידמן מבקש להדגיש שחל עליו איסור, כחבר דירקטוריון, לתת יעוץ משפטי.

סיכום והחלטות:
1. יאיר קלינגר נבחר פה אחד לתפקיד יו"ר מיל"ה.
2. דורון שנקר נבחר פה אחד לתפקיד מנכ"ל מיל"ה.
3. לישיבה הבאה - הצגת דוחות כספיים לשנת 2008, סקר סיכונים ומצב כספי 2009.
4. נבחרה ועדת הכספים – אליזה רגב, (יו"ר הועדה), רון גנג, אבנר בן-ארי.
5. ישלח דף קשר לכל חברי הועדה.
6. בנובמבר, בישיבה הרבעונית, יקבל הדירקטוריון תכנית שנתית ותקציב שנתי ממנכ"ל העמותה.
7. נקבעה ישיבת דירקטוריון ביום שני ה- 23/11/09 בשעה 10:00 בבניין השירותים החברתיים ר"ח
   דרך קדומים 17 שכונת הדרים כפר סבא אצל אליזה רגב.
8. נקבע ישיבת ועדת הכספים ביום שני ה- 16/11/09 בשעה 10:30 אצל אליזה בכתובת הנ"ל.

                                                                                             בברכה,
                                                              
                                                                                        דורון שנקר, מנכ"ל.

 

 

 


חזור לכללי

אתר מיל"ה החדש:

http://www.milachoirs.com/

 


ת"ד 418 עשרת 76858 | טלפון: 09-7880032/3 | פקס: 09-7880036 | דוא"ל: mila-il@zahav.net.il

הקמת אתרים - XSites | אחסון אתרים - SPD